Muddringsprojektet

Syften med projektet:

 • Säkra fortsatta fartygstransporter året runt
 • Öka andelen gods som transporteras med båt
 • Minska kostnaderna för och miljöpåverkan från godstransporter till och från regionen
 • Ge Billerud Korsnäs tillgång till kostnadseffektiva transporter
 • Etablera nya verksamheter i anslutning till hamnen
 • Gynna vidareförädling av regionens råvaror
 • Öka samverkan mellan olika transportslag
 • Öka samverkan mellan regionens hamnar

Nya verksamheter och kunder:

 • Sågverk i Östra Norrbotten
 • Biobränsleproducenter
 • Sten- och mineralförädling
 • Utskeppning av hyttslagg
 • Export av byggkomponenter

Några fakta om projektet:

 • Muddring av farleden till 8,5 m farledsdjup och bredden 58 m
 • Fartyg på upp till 9 000 bton och 140 m längd tillåts
 • Upprustning och breddning av kajen vid Billerud Korsnäs fabrik
 • Aktiviteter tillsammans med regionens näringsliv för att öka skeppningen till och från hamnen
 • Nya etableringar på hamnområdet
 • 685 000 m3 muddermassor tas upp och deponeras på land och i två havsvikar
 • Muddermassorna sugs upp och pumpas till deponierna
 • Kostnad ca 118 Mkr

Finansiärer:

EU:s regionala fond
Kalix kommun
Länsstyrelsen i Norrbotten
Norrbottens Läns Landsting